Skip to main content
Start main content

Teaching Staff

Professor LI, Xiaoyu

Professor LI, Xiaoyu

Head and Professor, Department of Chemistry, Faculty of Science, HKU

Ph.D. 2002 U. Chicago


  • 2299 0383
  • 8N-22 Kadoorie Biological Sciences Building, University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong

Teaching areas:

  • Organic chemistry


Research areas:

  • Chemical biology
  • Nucleic acid chemistry
  • Drug discovery

 

Publications:

  1. Gang Li, Wenlu Zheng, Zitian Chen, Yu Zhou, Yu Liu, Junrui Yang, Yanyi Huang and Xiaoyu Li* Chem. Sci.2015, Advance Article.
  2. Gang Li, Wenlu Zheng, Ying Liu and Xiaoyu Li* , Curr. Opin. Chem. Biol.2015, 26, 25-33.
  3. Wenlu Zheng, Gang Li and Xiaoyu Li* , Arch. Pharm. Res.2015, 38, 1661-1685.
  4. Ying Liu, Wenlu Zheng, Wan Zhang, Nan Chen, Yang Liu, Li Chen, Xiaozhou Zhou, Xingshuo Chen, Haifeng Zheng and Xiaoyu Li* , Chem. Sci.2015, 6, 745-751.