Organizing Committees

Scientific Organizing Committee

 • Bruce Balick (USA)
 • You Hua Chu (Taiwan)
 • Edward F. Guinan (USA)
 • Sun Kwok (Hong Kong): co-chair
 • John Lattanzio (Australia)
 • Kam Ching Leung (USA): co-chair
 • Xiao Wei Liu (China)
 • Alberto Lopez (Mexico)
 • Young Minh (Korea)
 • Takashi Onaka (Japan)
 • Shengbang Qian (China)
 • Detlef Schönberner (Germany)
 • Brian Warner (South Africa)
 • Robert E. Williams (USA)

Local Organizing Committee

 • Kwing Lam Chan
 • Man Hoi Lee
 • Jeremy Lim
 • Jason Pun
 • Anisia Tang
 • Yong Zhang

Last update: